POLITYKA PRYWATNO艢CI

1.聽Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Bartosz Oczkowski prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Aleja 艁azienek Bartosz Oczkowski na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, NIP: 7133102134 , REGON: 382559406, tel.:573 976 800, e-mail:info@alejalazienek.pl, zwany dalej 鈥濧dministratorem鈥 i b臋d膮cy jednocze艣nie Sprzedawc膮.

2.Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane s膮 przez Administratora zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z RODO, a tak偶e na podstawie innych przepis贸w reguluj膮cych ochron臋 danych osobowych os贸b fizycznych.

3.聽Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezb臋dne do realizacji Zam贸wienia. W przypadku zawarcia Us艂ugi elektronicznej 鈥濶ewsletter鈥 podanie wymaganych danych jest dobrowolne, lecz niezb臋dne do skorzystania z tej Us艂ugi.

4.Dane osobowe s膮 przetwarzane:

a.聽w celu 艣wiadczenia us艂ug zwi膮zanych z prowadzeniem i obs艂ug膮 Zam贸wie艅 oraz Konta w Sklepie internetowym 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b.聽w celach analitycznych i statystycznych 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegaj膮cy na prowadzeniu analiz aktywno艣ci Klient贸w w Sklepie internetowym i sposobu korzystania z Konta, a tak偶e ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalno艣ci;

c.聽w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegaj膮cy na ochronie jego praw;

d.聽w celu 艣wiadczenia us艂ugi wysy艂ki Newslettera 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 przetwarzania do wykonania us艂ugi oraz dobrowolna zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

e.聽w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiot贸w, polegaj膮cych m.in. na:

聽聽聽聽聽wy艣wietlaniu tre艣ci marketingowych niezale偶nie od preferencji Klienta (reklama standardowa);

搂聽wy艣wietlaniu tre艣ci marketingowych odpowiadaj膮cych zainteresowaniom Klienta (reklama behawioralna);

聽聽聽聽聽kierowaniu do Klienta tre艣ci marketingowych w ramach Newslettera;

聽聽聽聽聽prowadzeniu innego rodzaju dzia艂a艅 zwi膮zanych z marketingiem bezpo艣rednim towar贸w i us艂ug,

podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz dobrowolna zgoda Klienta

5.聽Administrator mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane osobowe U偶ytkownik贸w lub Klient贸w korzystaj膮cych ze Sklepu internetowego:

a.imi臋 i nazwisko;

b.adres poczty elektronicznej;

c.聽聽numer telefonu kontaktowego;

d.聽adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj);

e.聽adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy).

搂聽W przypadku U偶ytkownik贸w lub Klient贸w nie b臋d膮cych Konsumentami Administrator mo偶e przetwarza膰 dodatkowo nazw臋 i adres firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) U偶ytkownika lub Klienta.

6.聽Osoby, kt贸rych dane dotycz膮, posiadaj膮 prawo do 偶膮dania od Administratora dost臋pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, natomiast w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody 鈥 prawo do usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powy偶szych praw nale偶y wys艂a膰 wiadomo艣膰 na adres wskazany w pkt II ust. 4 Regulaminu.

7.聽Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe w celu dostarczania U偶ytkownikowi us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 oraz poprawy jako艣ci tych us艂ug. W zwi膮zku z tym Administrator oraz inne podmioty 艣wiadcz膮ce na jego rzecz us艂ugi analityczne oraz statystyczne korzystaj膮 z plik贸w cookies, przechowuj膮c informacje lub uzyskuj膮c dost臋p do informacji ju偶 przechowywanych w telekomunikacyjnym urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmuj膮:

a.聽pliki cookies z danymi U偶ytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

b.聽uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelnienia na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

c.聽pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelnienia (ang. user centric security cookies);

d.聽sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

e.聽trwa艂e pliki cookies s艂u偶膮ce do personalizacji interfejsu U偶ytkownika, na czas trwania sesji lub d艂u偶ej (ang. user interface customization cookies);

f.聽pliki cookies s艂u偶膮ce do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.

8.聽Administrator mo偶e przetwarza膰 dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez U偶ytkownik贸w/Klient贸w ze Sklepu internetowego, w celu:

a.聽identyfikacji U偶ytkownik贸w/Klient贸w jako zalogowanych w Sklepie internetowym i wy艣wietlaniu, 偶e s膮 zalogowani;

b.聽zapami臋tywaniu Produkt贸w dodanych do Koszyka w celu z艂o偶enia Zam贸wienia;

c.聽zapami臋tywania danych w wype艂nianych Formularzach Zam贸wienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu internetowego;

d.聽dostosowywania zawarto艣ci strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji U偶ytkownika/Klienta;

e.聽prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj膮cych spos贸b korzystania ze Sklepu internetowego;

f.聽utrzymywania sesji U偶ytkownika/Klienta Sklepu internetowego, dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik/Klient nie musi na ka偶dej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;

g.聽poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu internetowego, umo偶liwiaj膮c w szczeg贸lno艣ci weryfikacj臋 autentyczno艣ci sesji przegl膮darki;

h.聽optymalizacji i zwi臋kszenia wydajno艣ci us艂ug 艣wiadczonych przez Administratora;

i.聽dostosowania prezentowanych za po艣rednictwem strony Sklepu internetowego reklam us艂ug i produkt贸w podmiot贸w trzecich;

j.聽zapewnienia bezpiecze艅stwa i niezawodno艣ci Sklepu internetowego.

9.聽U偶ytkownik/Klient mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 pliki cookies korzystaj膮c z dost臋pnych funkcji w przegl膮darce internetowej, kt贸rej u偶ywa.

10.聽Administrator przetwarza r贸wnie偶 zanonimizowane dane eksploatacyjne zwi膮zane z korzystaniem ze Sklepu internetowego (tzw. logi 鈥 adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te maj膮 charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj膮 cech identyfikuj膮cych osoby odwiedzaj膮ce stron臋 Sklepu internetowego. Logi, o kt贸rych mowa powy偶ej nie s膮 ujawniane osobom trzecim.